Jak reklamovat?

Právo na reklamaci (Uplatnění práva z vadného plnění)

Výňatek z obchodnícvh podmínek. Kompletní Obchodní podmínky k dispozici zde >>
  1. Dodavatel odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Dodavatel odpovídá zíkazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Dodavatel nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  2. Soud právo z vady přizná i v případě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit.
  3. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.
  4. Je-li zboží převedeno zcizitelem (původním majitelem) na jiného nabyvatele, pak, jakmile nabyvatel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu zciziteli a předmět plnění zciziteli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Jedná-li se o předmět podléhající rychlé zkáze, může jej nabyvatel po upozornění zcizitele bez prodlení prodat.
  5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
  6. Při koupi použité věci mohou strany zkrátit dobu reklamace až na jeden rok.
  7. Má-li zboží vadu, může Zákazník požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Zákazníka. Dodavatel může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vad.
  8. Pokud zboží vykazuje vady, má zákazník v platné záruční době právo na jednu z následujících možností řešení reklamace:
   1. opravu zboží,
   2. výměnu zboží za nové,
   3. přiměřenou slevu z kupní ceny,
   4. odstoupení od smlouvy v případě neopravitelnosti či nemožnosti výměny zboží.
  9. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží z plnění (Reklamace) se nevztahuje na:
   1.  věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
   2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
   3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
   4. vyplývá-li to z povahy věci.
  10. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  11. Reklamaci lze uplatnit v místě sídla dodavatele:
   Computer Media s.r.o.
   Olomoucká 4630/28
   796 01  Prostějov
  12. V provozovně je po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací. Provozní doba provozovny je každý pracovní den od 8 - 16 hodin. 
  13. Zboží k reklamaci je na uvedenou adresu možné doručit osobně nebo libovolnou přepravní službou.
  14. Dodavatel je povinen přijmout reklamaci na uvedené adrese.
  15. Dodavatel vydá při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje zákazníka pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
  16. Dodavatel bude o stavu reklamace informovat zákazníka primárně elektronicky (e-mailem, SMS, telefonicky).
  17. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty může zákazník od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
  18. Dodavatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Zákazníkovi nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který Zákazník Zboží koupil. K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž zboží, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada projevila. Dodavatel provede demontáž zboží a montáž opraveného nebo nového zboží anebo uhradí náklady s tím spojené.
  19. Nepřevezme-li Zákazník zboží v přiměřené době poté, co jej Dodavatel vyrozuměl o možnosti zboží po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění. Neujednají-li strany její výši, platí za ujednanou výše obvyklá.
  20. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
   1. Dodavatel vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2, Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
   2. se vada projeví opakovaně,
   3. je vada podstatným porušením smlouvy,
   4. je z prohlášení Dodavatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Zákazníka.
  21. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou Zákazník obdržel.
  22. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Ustanovení § 2110 a 2111 se nepoužijí. (4) Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.
  23. Vytkl-li Zákazník Dodavateli vadu oprávněně, doba po kterou je zboží v procesu reklamace a dále roční doba od převzetí, neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat
  24. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace.
  25. V případě zamítnutí reklamace je Dodavatel povinen odůvodnit zamítnutí reklamace.
  26. Dodavatel vydá zákazníkovi potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. 


Nejčastější dotazy

Stručný a "srozumitelný" výtah základních faktů z obchodních podmínek.

Jak postupovat při reklamaci

 1. Zabalte reklamované zboží a do balíku vložte informaci buď s číslem objednávky, nebo číslem dokladu, nebo kopií dokladu. Pokud už žádný doklad nemáte, vůbec nevadí, v tom případě postačí jakýkoliv jiný údaj, který nám pomůže identifikovat, že jste si zboží v minulosti u nás zakoupili (například e-mailová adresa shodná s e-mailovou adresou na původní objednávce, nebo fyzická adresa, na kterou bylo zboží v době nákupu objednáno).
 2. Dále do balíku vložte informaci se stručným popisem závazdy - například nerozběhne se motorek, nebo nerozsvítí se, apod.
 3. Zašlete balík (nebo jej osobně doručte, máte-li tu možnost) s reklamovaným zbožím na adresu:
  Computer Media s.r.o.
  Olomoucká 4630/28
  796 01  Prostějov
 4. Reklamaci se budeme obratem věnovat a o jejím výsledku Vás budeme informovat.   

Kdo nese jaké náklady na reklamaci?

Pokud je reklamace oprávněná, pak veškeré náklady na reklamaci nese Dodavatel.

Jste případně schopni zajistit svoz zejména objemnějšího reklamovaného zboží?
Ano, zejména u objemnějšího zboží jsme připraveni zajistit svoz reklamovaného zboží sjednaným kurýrem z naší strany. V takovém případě doporučujeme nás kontatovat.  

Bude prodloužena záruční doba o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení?
Ano. Záruční doba bude prodloužena o dobu, po kterou zboží bylo na straně dodavatele v reklamačním řízení.

Na co se nevztahuje reklamace? Co velmi pravděpodobně nebude uznáno?
Velmi pravděpodobně nebudou uznány reklamace závad, které vznikly nevhodným použitím zboží a nebo které jste zavinili svým jednáním sami. Stejně tak nebudou uznány reklamace vad, které vznikly běžným opotřebením zboží.


Formuláře

Formulář Odstoupení od smlouvy - PDF

Formulář pro Reklamaci (Uplatnění práva z vadného plnění) - PDF
Jak reklamovat? | nixa.cz
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","dalsi":"Dal\u0161\u00ed","hledat":"hledat","odpocet_den":"dny","odpocet_hodina":"hod","odpocet_minuta":"min","odpocet_sekunda":"sek","odpocet_konec":"Akce ji\u017e skon\u010dila"}
https://www.nixa.cz/
https://www.nixa.cz/jak-reklamovat?h=&dalsi=0&idWebHomepage=
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému
Zapomněli jste heslo?

Nemáte ještě účet?

Registujte se

Chci se registrovat!